Όροι διαγωνισμού
„20 αυτοκίνητα“

01.03.2019-30.04.2019
Ελληνική Δημοκρατία

  1. Στον διαγωνισμό «20 χρόνια Lidl – 20 αυτοκίνητα» μπορούν να συμμετέχουν πελάτες που πραγματοποιούν τις αγορές τους στα καταστήματα ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εργαζόμενοι της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ. Η συμμετοχή προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες/τυχεροί δεν αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα και λοιπά διακριτικά του διοργανωτή.
  2. Για κάθε αγορά προϊόντων αξίας 25€ o πελάτης παραλαμβάνει από το ταμείο ένα δελτίο συμμετοχής, όπου αναγράφεται ένας 9ψήφιος κωδικός, τον οποίο ο πελάτης ελέγχει στη σελίδα >www.lidl-hellas.gr/20cars για να διαπιστώσει εάν το δελτίο είναι τυχερό. Σε περίπτωση που το δελτίο είναι τυχερό, καλείται να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής. Οι κληρώσεις είναι αυτοματοποιημένες.
  3. Περίοδος διεξαγωγής είναι η 01.03.2019 - 30.04.2019. Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, τα δελτία θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα, ανύπαρκτα, επάγοντα ουδέν αποτέλεσμα και παράγοντα ουδέν δικαίωμα επί του επάθλου.
  4. 20 τυχερά δελτία κερδίζουν από 1 αυτοκίνητο VW Polo trendline (1000cc MPI EVO / 80hp). Οι τυχεροί, εφόσον έχουν δηλώσει πλήρως τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά, θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και μέσω email για την παραλαβή του επάθλου. Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί, ανταλλαγεί ή αντικατασταθεί. Επίσης είναι προσωποπαγές, αμεταβίβαστο και ακληρονόμητο.
  5. Ο κάθε συμμετέχων φέρει αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη, ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του, ενώ σχετικές ελλείψεις παρέχουν το δικαίωμα στον διοργανωτή να τον αποκλείσει από τον διαγωνισμό. Στην περίπτωση που καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με τον τυχερό ή ο τυχερός δεν αποδεχτεί το δώρο ή δεν ανταποκριθεί εντός 1 μήνα, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση απόδοσης του επάθλου.
  6. Η ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταθέσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή τροποποιήσει τον διαγωνισμό. Έχει επίσης τη δυνατότητα να ακυρώσει συμμετοχές που προσβάλλουν την εικόνα της, τα χρηστά ήθη και έθιμα, τη δημόσια αιδώ κ.λπ.
  7. Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό, ο κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι έχει συγκατατεθεί και παράσχει οικειοθελώς τα δεδομένα του προς επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι την εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. προς τον σκοπό πραγματοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού. Η επεξεργασία πραγματοποιείται προκειμένου να λάβει χώρα ο εν λόγω διαγωνισμός επί τη βάσει της νομικής υποχρέωσης για υλοποίησή του, όπως ορίζεται στους όρους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης και της δημοσιοποίησης του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/δημοσιοποίηση των ονομάτων των νικητών). Με τη συμμετοχή του στον διαγωνισμό κάθε συμμετέχων θεωρείται ότι συγκατατίθεται και στην επεξεργασία που αναφέρεται στη διαφήμιση του παραπάνω διαγωνισμού (ενδεικτικά: ανάρτηση/ δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα του υπευθύνου επεξεργασίας ή/ και σε τρίτα συνεργαζόμενα με αυτόν μέσα). Η εν λόγω συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων. Σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 13 έως και 15 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων διατηρείτε ως υποκείμενα των δεδομένων δικαίωμα ενημέρωσης και δικαίωμα πρόσβασης ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Επιπλέον, διατηρείτε βάσει των εκεί αναφερόμενων προϋποθέσεων και των λοιπών νομικών προδιαγραφών δικαίωμα διόρθωσης σύμφωνα με το άρ. 16 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα διαγραφής σύμφωνα με το άρ. 17 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρ. 18 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σύμφωνα με το άρ. 20 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρ. 21 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας οποιαδήποτε στιγμή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lidl.gr. Επιπλέον, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή σύμφωνα με την ως άνω νομοθεσία.
  8. Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στον συμβολαιογράφο Θεσσαλονίκης κ. Εμμανουήλ Σαραγιώτη., οδός Ερμού 25, απ’ όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει αντίγραφο, με δικά του έξοδα.